Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Základní údaje:

 

Prodávající: REPLAST PRODUKT, spol. s r.o.

Sídlo společnosti: Ke Karlovu 21, PSČ 301 00, Plzeň

Identifikační číslo: 25245945

Daňové identifikační číslo: CZ25245945

Společnost zapsána v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 12469

Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu 8010 – 0604731373/0300

Telefonní kontakt: +420 371 108 284

Internetové stránky: www.replast.cz

E-mail:replast@replast-plzen.cz

Datová schránka: juyxbm4

 

1. Všeobecně

1.1.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti REPLAST PRODUKT, spol. s r.o., (dále jen prodávající) jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a fyzickými i právnickými osobami (dále jen kupující). Smluvní strany mohou ujednat i další podmínky, případně se od těchto podmínek odchýlit. Toto však musí být uvedeno písemně v kupní smlouvě.

1.2.  Tyto smluvní podmínky se nevztahují na smlouvy uzavírané se spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 1810 a násl. občanského zákoníku a tyto smlouvy se řídí zákonnou úpravou.

1.3.  Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží nebo služeb prodávajícího a jejich koupě kupujícím za níže stanovených podmínek.

 

2. Uzavření smlouvy

2.1.  Veškeré zboží nebo služby objednává kupující písemnou objednávkou, která se považuje za návrh kupní smlouvy a musí obsahovat specifikaci služby nebo výrobku, jeho požadované množství a balení, požadovaný termín dodávky, způsob dopravy a přesné místo určení. Telefonické, faxové a ústní objednávky musí být potvrzeny kupujícím nejpozději do pěti pracovních dnů písemně.

2.2.  Smlouva vzniká potvrzením (akceptací) písemné objednávky ze strany prodávajícího.

 

3. Místo odběru

3.1.  Vyrobené zboží bude ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě připraveno k odběru ve výrobním areálu prodávajícího v Plzni, Ke Karlovu 21. Prodávající zajistí svými prostředky naložení zboží na dopravní prostředek domluvený mezi prodávajícím a kupujícím.

3.2.  V případě, že si kupující zajistí dopravu sám na své vlastní náklady, odpovídá za škody na zboží ode dne jeho převzetí přepravcem do doby úplného zaplacení.

3.3.  V případě, že si kupující nezajistí přepravu sám, bude přeprava po dohodě s kupujícím zajištěna prodávajícím a kupující se zavazuje uhradit přepravné požadované dopravcem a cenu za zajištění dopravy.

3.4  Kupující je povinen převzít zboží do 7 dnů od doručení výzvy k odběru zboží. Pokud tak neučiní, má prodávající právo na úhradu skladného ve výši 25,- Kč bez DPH za jeden m2 a každý započatý den zabrané skladovací plochy.

 

4. Obaly

4.1.  Zboží je dle druhu baleno na standardních paletách 1200 x 800 mm v počtech uvedených v ceníku. Požadavek atypického balení musí kupující uvést v objednávce.

 

5. Ceny

5.1  Veškeré ceny prodávajícího jsou stanoveny jako ceny smluvní, na základě ceníku platného v době uzavření kupní smlouvy s výjimkou ceny atypického balení. Cena atypického balení musí být sjednána současně s kupní smlouvou.

5.2.  Pro případ, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 20 % ceny dodávky. Zaplacením této smluvní pokuty není nijak dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s vyrobením zboží.

 

6. Platební podmínky

6.1.  Zboží je dodáváno vždy po jeho zaplacení, pokud nebylo předem písemně sjednáno jinak. Prodávající vystaví při placení v hotovosti daňový doklad – fakturu za hotové. Při placení zboží bezhotovostním převodem vystavuje prodávající tzv. „proforma fakturu“ se splatností 14 dnů ode dne vystavení, pokud není písemně dohodnuto jinak. Proforma faktura není daňovým dokladem. Dnem zaplacení se rozumí připsání sjednané ceny na účet prodávajícího. Po zaplacení vystaví prodávající daňový doklad – fakturu, kterou doručí kupujícímu.

6.3.  Daňový doklad – faktura nebo proforma faktura se zasílá na adresu uvedenou v objednávce, či na uvedenou e-mailovou adresu. Účinky doručení nastanou i v případě, že pošta vrátí zásilku jako nedoručitelnou, či kupující jakýmkoliv způsobem doručení zmaří.

6.4.  V případě, že kupující je v prodlení s úhradou a zboží z tohoto důvodu nemůže být vyexpedováno, uloží prodávající zboží ve svém skladu na náklady kupujícího. Kupující je pak povinen uhradit prodávajícímu veškeré vícenáklady (složení a naložení zboží ve skladu, skladné ve výši 25,- Kč bez DPH za jeden m2 a každý započatý den, případné marné dopravní výkony apod.), nejpozději při předání zboží.

6.5.  Pokud nedojde k úplnému zaplacení sjednané kupní ceny do 30 dnů ode dne potvrzení objednávky, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pro tento případ sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 20 % sjednané kupní ceny. Zaplacením této smluvní pokuty není nijak dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s vyrobením, manipulací, přepravou a skladováním zboží.

6.6.  Daňové doklady a proforma fakturu je prodávající oprávněn po předchozí domluvě zaslat kupujícímu prostřednictvím e-mailu.

 

7. Jakost, odpovědnost za vady a záruční lhůta

7.1.  Za sjednanou jakost se považují vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušných norem, technických listů a technologických předpisů prodávajícího.

7.2.  Prodávající vydal písemně Prohlášení o shodě na všechny prodávané výrobky, které jsou podle zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejících nařízení vlády klasifikovány jako stanovené výrobky.

7.3.  Za porušení jakosti se nepovažují drobné odchylky v rozměrech, barvě a povrchu výrobků, protože jsou odvislé od vstupní suroviny – recyklátu kabelových izolací PVC.

7.4.  Na dodané výrobky nebo služby poskytuje prodávající záruku v délce zákonné doby. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží či služby.

7.5.  Veškeré vady zboží nebo služby je povinen kupující reklamovat u prodávajícího písemnou reklamací. Zjevné vady je povinen reklamovat nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí, ostatní vady pak do jednoho měsíce ode dne zjištění vady. Za zjevnou vadu zboží se považuje rozdílnost vzhledu, rozměrů a množství.

7.6.  V písemné reklamaci je kupující povinen popsat zjištěnou vadu a její rozsah. O způsobu vyřešení reklamace se vyhotovuje písemný zápis.

7.7.  Nárok na uplatnění vad zaniká, popřípadě nevznikne v případech:

a) vada vznikla nesprávnou manipulací, chybnou montáží nebo v důsledku neodborného zacházení

b) k poškození došlo mechanickými či chemickými vlivy po předání zboží

c) kolísání barevných odstínů není považováno za vadu

d) k poškození došlo vyšší mocí

e) běžného opotřebení zboží

7.8.  Veškeré reklamované zboží je kupující povinen odděleně uskladnit do vyřízení reklamace. V případě uznání reklamace (ze strany prodávajícího) za oprávněnou je povinen kupující poškozené zboží vydat zpět prodávajícímu.

 

8. Odstoupení od smlouvy

8.1.  Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé straně.

 

9. Řešení sporných záležitostí

9.1.  Strany se zavazují postupovat tak, aby zabránily sporným záležitostem vzniklých z titulu uzavřené kupní smlouvy.

9.2.  V případě vzniku sporné záležitosti se zavazují řešit věc vzájemnou dohodou. V případě, že nedojde k dohodě je příslušný k projednání a rozhodnutí věci příslušný soud.

 

10. Všeobecné ustanovení:

10.1.  Strany jsou povinny doručovat písemnosti na adresy uvedené v obchodním nebo živnostenském rejstříku. Strany mohou doručovat písemnosti i prostřednictvím e-mailu. Písemnosti doručované prostřednictvím e-mailů se doručují u prodávajícího na adresu replast@replast-plzen.cz, kupujícímu pak na adresu uvedenou v objednávce.

10.2.  U písemnosti doručované prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že zásilka došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

10.3.  Strany se mohou při uzavření kupní smlouvy odchýlit od těchto obchodních podmínek. Odchylné ujednání musí být písemné a má přednost před těmito podmínkami.

10.4.  Veškeré sporné záležitosti budou řešeny podle českého práva u příslušného soudu v České republice.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1.  Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu.

11.2.  Prodej zboží či služeb se uskutečňuje podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, platného ceníku prodávajícího pro příslušné období a případně uzavřené rámcové či objektové kupní smlouvy, k níž je připojeno zejména Prohlášení o shodě, Technické listy a na vyžádání kupujícího i kopie příslušných certifikátů výrobků a Bezpečnostní listy.

11.3.  Na záležitosti neuvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník v platném znění, pro soukromé osoby i podnikatele.

11.4.  Všeobecné obchodní podmínky 2015 jsou platné od 1. 3. 2015. Změny lze provést jen písemně.

11.5.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou přílohou každé kupní smlouvy a jsou současně zveřejněny na webové stránce prodávajícího www.replast.cz.

Kontaktujte nás

Napište nám mail nebo nám zavolejte

Telefon: +420 371 108 284


Kontaktní formulářNajdete nás na adrese:

Ke Karlovu 1099/21, 301 00 Plzeň
Zobrazit na mapě